การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ( Miscellaneous insurance )

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

Miscellaneous insurance


เป็นการประกันประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียและความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองของการประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ดังนั้นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดจึงมีขอบข่ายกว้างมาก หากจำแนกการประกันภัยเบ็ดเตล็ดออกเป็นหมวดหลักๆ ตามประเภทความคุ้มครอง สามารถจำแนกได้ 4 หมวด ดังนี้
 
 1. ความคุ้มครองเกี่ยวกับตัวบุคคล ได้แก่
  • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
  • การประกันภัยสุขภาพ
  • การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
 2. ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
  • การประกันภัยโจรกรรม
  • การประกันภัยสำหรับเงิน
  • การประกันภัยกระจก
  • การประกันภัยป้ายโฆษณา
  • การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
 3. ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
  • การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ
  • การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์
  • การประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ
  • การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
 4. ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ
  • การประกันภัยพืชผล
  • การประกันภัยปศุสัตว์
  • การประกันภัยอิสรภาพ
  • การประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน